आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी दरखास्त आहावानको सूचना