सुरुङ्गा नगरपालिकाको आवधिक योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी