FAQs Complain Problems

७८/७९

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरण