FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

सुरुङ्गा नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५/२०७६ आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५

दस्तावेज: 

सुरुंगा नगरपालिकाको नगर उप-प्रमुख बाट प्रस्तुत आ.व. २०७४/०७५ को बजेट,निती तथा कार्यक्रम

सुरुंगा नगरपालिकाको नगर प्रमुख बाट प्रस्तुत आ.व. २०७४/०७५ को निती तथा कार्यक्रम