FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हाटबजार ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना !!!

७८/७९ 07/21/2021 - 14:12

सार्वजनिक पोखरी तथा दह हरुको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! !!!

७७/७८ 07/10/2021 - 19:44

सार्वजनिक पोखरीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशन गरेको सूचना !!! !!!

७७/७८ 07/02/2021 - 21:23

सुरुङ्गा नगरपालिका भित्र रहेका ऐलानी तथा सार्वजनिक दह पोखरीहरुको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 07/01/2021 - 14:34

सुरुङ्गा नगरपालिका भित्रका पोखरीहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 06/21/2021 - 11:53

सार्वजनिक पोखरीको बोलपत्र स्वीकृत समबन्धी आशयको सूचना !!!

७७/७८ 06/20/2021 - 18:55

पावर टेलर मेसिन खरीदको सिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 06/12/2021 - 00:00

सड्क सेन्सर बतिको बोलपत्र आशयको सूचना !!!

७७/७८ 06/06/2021 - 00:00

पोखरी ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना !!

७७/७८ 06/03/2021 - 17:38

शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७७/७८ 05/19/2021 - 10:52

Pages